Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby veřejné dobíjecí stanice

1. Úvod

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování služby veřejné dobíjecí stanice (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného Smlouvou o poskytování služby veřejné dobíjecí stanice mezi Uživatelem a společností Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem na adrese Okružní 828/25, 638 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby veřejné dobíjecí stanice. Uživatel a Poskytovatel se v těchto VOP dále označují společně jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana.

1.2. Poskytovatel je obchodní společností podnikající mj. v oblasti obchodu s elektřinou na území města Brna a v zájmu podpory rozvoje elektromobility na území města Brna spustil projekt s cílem výstavby a provozování dobíjecích stanic pro Uživatele elektrických dopravních prostředků.

1.3. Ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

2. Místo a čas poskytování služby

2.1. Poskytovatel poskytuje službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na webu www.emobilitabrno.cz.

2.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1. jednostranně měnit.

2.3. Poskytovatel poskytuje službu v čase, který je uveden pro příslušnou dobíjecí stanici v seznamu dle odst. 2.1. s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování služby podle těchto VOP.

3. Podmínky využívání služby

3.1. Před uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen v registračním formuláři pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

3.2. Po úspěšné registraci bude Uživateli předán, případně zaslán do vlastních rukou na jím zvolenou adresu, čip a Smlouva.

3.3. Po obdržení Smlouvy Uživatel Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět na adresu Poskytovatele. Podpisem Smlouvy Uživatel stvrzuje převzetí čipu.

3.4. Poskytovatel bude Uživateli poskytovat službu dobíjení prostřednictvím přiděleného čipu.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že ode dne převzetí čipu je zodpovědný za jeho používání a nese plnou odpovědnost za jeho zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.6. V případě ztráty, zničení nebo odcizení čipu, je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Poskytovatel následně provede zablokování čipu.

3.7. Uživatel je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným užíváním, ztrátou nebo odcizením čipu a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Uživatel odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím čipu ode dne převzetí čipu do dne jeho vrácení Poskytovateli, resp. do momentu zablokování čipu dle předchozího odstavce.

3.8. Přidělený čip se nestává vlastnictvím Uživatele a po ukončení smluvního vztahu je Uživatel povinen přidělený čip Poskytovateli vrátit.

3.9. V případě, že Uživatel poskytne čip třetí osobě, přebírá Uživatel veškeré právní následky vzešlé z jednání této třetí osoby, zejména odpovídá za užívání čipu, ztrátu či zničení.

4. Povinnosti Poskytovatele a Uživatele

4.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli využívání služby za podmínek stanovených v těchto VOP a ve Smlouvě.

4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení VOP a Smlouvy, využívat službu pouze v souladu s právními předpisy platnými v České republice, pokyny a návody Poskytovatele.

4.3. Uživatel je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoliv poruchách, porušeních, či poškozeních dobíjecí stanice, které Uživatel zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání služby.

4.4. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně změnu svých údajů, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku ke Smlouvě.

5. Uzavírání Smlouvy distančním způsobem

5.1. Je-li Smlouva uzavírána se spotřebitelem a zároveň distančním způsobem, sděluje Poskytovatel Uživateli následující informace:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora zúčastněných stran)
b) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
c) Záloha či obdobná platba není při uzavření Smlouvy vyžadována
d) Smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou

5.2. Uživatel – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.

5.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Uživatel – spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy Poskytovatele prokazatelně informovat.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování služby cenu uvedenou v aktuálním ceníku, který je vždy součástí Smlouvy.

6.2. Úplata za dobíjení je stanovena jako součin ceny za dobíjení v Kč/kWh a dobíjeného množství v kWh.

6.3. Množství dobitých kWh se zjistí vždy na základě výpisů o dobíjení zajištěných Poskytovatelem.

6.4. Úplatu bude Uživatel hradit zpětně za předchozí měsíc na základě faktur vystavených Poskytovatelem do 7. pracovního dne následujícího měsíce. Lhůta pro splatnost faktur byla sjednána v délce 30 dnů od doručení faktury Uživateli, a to na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře - daňovém dokladu. Za zaplacení částky se považuje její připsání na účet Poskytovatele.

6.5. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Uživatel je oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Uživatel v prodlení se zaplacením. Poskytovatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Uživateli s novou lhůtou splatnosti.

6.7. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady.

6.8. Nezaplacení jakéhokoliv závazku Uživatele vůči Poskytovateli znamená porušení povinností Uživatele a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy.

7. Přerušení, omezení poskytování služby

7.1. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služby, a to zejména zablokováním čipu v následujících případech:

a) Uživatel je v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky dle Smlouvy
b) P ři provádění plánovaných rekonstrukcí, modernizací, opravách a údržbě dobíjecích stanic. V těchto případech Poskytovatel takové omezení nebo přerušení sdělí Uživateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem. Za oznámení dle tohoto písm. se považuje i zveřejnění oznámení na webu www.emobilitabrno.cz.
c) Nepředvídatelné poruchy, přičemž v takovém případě Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Uživateli bez zbytečného odkladu. Za oznámení dle tohoto písm. se považuje i zveřejnění oznámení na webu www.emobilitabrno.cz.
d) Neodvratitelné události, které nemají původ v provozu dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky mající vliv na možnost plnění povinností Poskytovatele
e) V případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v zákonu č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „energetický zákon“) a v ostatních souvisejících předpisech
f) Poskytovatel zjistí, že Uživatelem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Uživatele
g) Uživatel jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo úplné ukončení poskytované služby

7.2. Poskytovatel není povinen poskytovat službu v případě stavu nouze ve smyslu § 54 energetického zákona.

8. Reklamace

8.1. Reklamací se rozumí písemné podání Uživatele pro Poskytovatele, kterým se Uživatel domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí služby a Uživatel požaduje od Poskytovatele nápravu.

8.2. Uživatel má právo reklamovat: a) Kvalitu poskytované služby b) Nefunkčnost čipu c) Fakturaci poskytnuté služby d) Jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele

8.3. Uživatel reklamaci uplatní na adrese Poskytovatele, nebo na e-mailové adrese tkratochvil@teplarny.cz. 9. Doručování 9.1. Jakékoliv informace, které si mezi sebou smluvní strany sdělují, musí být zaslány alespoň jedním z následujících způsobů doručování:

a) Doručení na zasílací adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě
b) Osobním doručením, popř. doručení kurýrem
c) Doporučeným dopisem. Informace bude považována za doručenou dnem, kdy se dostane dopis do sféry příjemce dopisu, včetně skutečnosti, že je převzetí dopisu příjemcem odmítnuto.
d) Dopisem. Informace bude považována za doručenou dnem, kdy se dostane dopis do sféry příjemce dopisu, včetně skutečnosti, že je převzetí dopisu příjemcem odmítnuto.
e) Elektronicky (e-mailem)
f) Doručením do datové schránky

10. Trvání Smlouvy

10.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.2. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu z jakéhokoliv důvodu s výpovědní dobou jeden kalendářní měsíc, který začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé smluvní straně.

10.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.

10.4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující strana neuvede pozdější datum.

10.5. Zánik Smlouvy nemá vliv na práva na nároky vzniklé za doby trvání Smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Smluvní strany se zavazují, není-li uvedeno ve VOP jinak, že neposkytnou údaje ze Smlouvy a údaje s ní související třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany kromě údajů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis, a údajů, které jsou veřejně známé. Závazky dle předchozí věty trvají i po ukončení účinnosti Smlouvy.

11.2. V návaznosti na znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), tímto Poskytovatel jako správce osobních údajů Uživateli sděluje, tyto informace:

a) Totožnost správce údajů Totožnost a kontaktní údaje Poskytovatele jako správce osobních údajů jsou uvedeny ve Smlouvě.
b) Právní základ zpracování Osobní údaje Uživatele jsou Poskytovatelem zpracovávány na právním základě zakotveném v čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. f) Nařízení, tedy z důvodu nezbytnosti zpracování těchto údajů pro splnění Smlouvy, z důvodu nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují.
c) Účely zpracování Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatele, které jsou uvedené ve Smlouvě, pro účely řádného plnění Smlouvy a uplatňování svých práv z ní plynoucích, pro své účetní a daňové účely, případně pro účel splnění jiných právních povinností a dále pro účely vedení databáze, vnitřního řízení, vytváření reportů a statistik sloužících pro zlepšení svých služeb. Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány v listinné i elektronické podobě.
d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Poskytovatel uchovává osobní údaje pouze: – po dobu nutnou k účelu, pro který byla data sesbírána, nebo po kterou jsou zpracovávána, nebo požadovanou právními předpisy; – v rozsahu nezbytně nutném k naplnění požadavků příslušných právních předpisů a oprávněných zájmů Poskytovatele.
e) Příjemce a zpracovatelé osobních údajů Osobní údaje Uživatele mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Poskytovatele a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Poskytovatele, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými předpisy. K osobním údajům Uživatele budou mít v nezbytné míře přístup rovněž správce dat informačních systému Poskytovatele, dále pak externí spolupracovníci Poskytovatele, jako jsou kupř. účetní a auditorská společnost. Ochrana osobních údajů je Poskytovatelem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy, stejné zabezpečení vyžaduje Poskytovatel i od svých zpracovatelů osobních údajů. Poskytovatel dále informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.
f) Poučení o právech Uživatele V souvislosti se zpracováváním osobních údajů Uživatele má Uživatel za splnění zákonných podmínek: – právo na přístup k zpracovávaným informacím (Poskytovatel, případně jiný správce / zpracovatel údajů je povinen Uživateli předat příslušné informace o zpracování jeho osobních údajů); – právo na opravu osobních údajů (resp. jejich doplnění); – právo na výmaz osobních údajů (neboli právo být zapomenut); – právo na omezení jejich zpracování; – právo na přenositelnost osobních údajů; – právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; – právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.

11.3. Výše uvedená práva může Uživatel uplatnit na základě žádosti zaslané Poskytovateli na adresu jeho sídla. Žádost musí obsahovat specifikaci konkrétního požadavku a jednoznačné ověření totožnosti žadatele (úředně ověřený podpis). Uživatel má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 708 37 627, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Další informace o zpracování osobních údajů můžete najít našich internetových stránkách www.teplarny.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Žádná ze smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Uživateli.

12.2. Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit ceník z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu poskytovaných služeb. Poskytovatel má právo kdykoliv měnit VOP z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb, či za účelem optimalizace právních vztahů s Uživatelem. Změna ceníku nebo VOP bude Uživateli oznámena zveřejněním na webu www.emobilitabrno. cz a zároveň oznámením o změně ceníku nebo VOP na e-mail Uživatele nebo na jeho kontaktní adresu, a to nejpozději 1 měsíc před účinností nového ceníku nebo VOP. V případě, že Uživatel se změnou nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět do 15 dnů přede dnem účinnosti nového ceníku nebo VOP.

12.3. Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy, nebo jeho část neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčená smluvní ujednání tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

12.4. V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

12.5. Uživatel výslovně žádá o zahájení plnění služby dle této Smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že Uživatel odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Poskytovateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

12.6. Pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou, pak je kterákoli strana oprávněna předložit spor ke konečnému řešení v souladu s obecně závaznými právními předpisy příslušnému soudu nebo orgánu státní správy. V případě soudního řízení vedeného s Uživatelem s místem trvalého pobytu nebo se sídlem mimo Českou republiku bude místně příslušný soud brán vždy podle sídla Poskytovatele, nevylučují-li aplikované právní předpisy či mezinárodní smlouvy takovou volbu místně příslušného soudu. V případě soudního řízení vedeného s Uživatelem v postavení podnikatele se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že za místně příslušný soud bude brán soud dle sídla Poskytovatele. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky.

12.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies